Đạo và Đời

Sinh nghề tử nghiệp: Giết rắn mối tàn nhẫn và kết cục bi thảm
31/01/2024

Ngô tiên sinh tận mắt chứng kiến thảm cảnh cả nhà Tố Vượng chết quá kinh khiếp, ông sợ đến nỗi gai ốc cùng mình, chỉ biết buộc miệng nói: Báo ứng! Đúng là báo ứng! Từ đó ông bỏ hẳn nghề liên quan đến mua bán động vật.

Sự độc đáo trong âm sắc pháp khí
31/01/2024

Cùng với cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc là một trong bốn yếu tố quan trọng tổ hợp thành nghệ thuật âm nhạc.

Người nghệ nhân tham lam
30/01/2024

Gessen là một vị Tăng họa sĩ. Trước khi vẽ ngài luôn đòi hỏi phải được trả tiền trước và lệ phí rất cao. Ngài bị mang tiếng là "nghệ nhân tham lam".

Tản mạn đôi dòng về Thiền và Trà đạo
30/01/2024

Nói đến Trà đạo, người ta thường liên tưởng ngay đến Thiền. Mối liên quan mật thiết giữa Thiền và Trà đạo gần như không còn khoảng cách để phân chia, chẳng hạn Trà Thang hình thành từ sự phát triển trong nghi thức uống trà của Th...