Phật học

Công hạnh của tín nữ Visākhā và người nữ Phật tử thời hiện đại
22/01/2024

- Thuở Đức Thế Tôn còn tại thế đã có những vị đại đệ tử xuất gia xuất sắc là những bậc thánh Tăng đã chứng đắc quả A-la-hán với những công hạnh nổi bật như 10 vị đại đệ tử của Phật.

Sách tấn cho hơn 6.500 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc
19/01/2024

- Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, bấy giờ tất cả chư tôn đức đại biểu của 9 tập đoàn đề nghị tôi làm Trưởng ban Hoằng pháp đầu tiên của Giáo hội. Đây là sự bất ngờ đối với tôi.

Lễ Phật thành đạo
18/01/2024

- Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạo.

Thành đạo theo tinh thần Thiền tông
17/01/2024

- Sau khi vượt thành xuất gia, Sa-môn Cù Đàm trải qua  nhiều năm tháng tầm sư học đạo và khổ hạnh nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sanh tử.